Badania laboratoryjne

Próbki gleby i roślin poddane działaniu środków produkcji lub pochodzące z różnych technologii rolniczych kierowane są do wszechstronnej oceny laboratoryjnej. Materiał do analiz pobierany jest z prowadzonych przez nas doświadczeń polowych, wazonowych i w komorze wegetacyjnej. Wyposażenie aparaturowe i analityczne Centrum pozwala badać m.in.:

  • zawartość makro- i mikroelementów w glebie, roślinach i innych materiałach,
  • skażenie metalami ciężkimi,
  • zawartość składników organicznych w materiale roślinnym,
  • jakość ziarna i nasion, w tym obecność mikotoksyn,
  • procesy fizjologiczne i budowę roślin (fotosynteza, transpiracja, budowa liści i korzeni),
  • obraz mikroskopowy,
  • właściwości fizyczne gleby (uziarnienie, wilgotność, opór penetracji, gęstość, respiracja),

Badania laboratoryjne są nakierowanie również na nanotechnologię, która coraz częściej wykorzystywana jest m.in. w medycynie, farmacji, kosmetyce, przemyśle farbiarskim, budownictwie, jak również w rolnictwie. Centrum Badawczo-Rozwojowe Agro-Środki-Technika-Technologia prowadzi szereg badań, które potwierdzają korzystny wpływ nano srebra na wzrost i rozwój roślin. Metoda otrzymywania nano cząstek srebra opracowana przez nasze Centrum jak i jego właściwości są gruntownie badane. Począwszy od badań struktury nanometrycznej po efekty jego aplikacji w uprawie roślin i możliwości innego wykorzystania.

Centrum Badawczo Rozwojowe – skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji lub podjąć z nami współpracę.