Uprawa pasowa

Technologia Mzuri Pro-Til polega na uprawie wąskich pasów gleby, w których wysiewane są nawóz i nasiona. Resztki pożniwne pozostają w nieuprawianych międzyrzędziach. Pozwala to zatrzymać wodę i chronić materię organiczną w celu poprawy struktury, żyzności i produkcyjności gleby. W technologii Mzuri Pro-Til 2/3 powierzchni pola pozostaje nieuprawiana. Pasy gleby uprawionej zajmują natomiast 1/3 . Uprawa ta łączy w sobie walory głębokiej uprawy przygotowującej glebę do wzrostu i aktywności systemów korzeniowych roślin z zaletami siewu bezpośredniego, wynikającymi m.in. z zalegania mulczu w międzyrzędziach. Agregaty Mzuri pozwalają nie tylko uprawiać pasy roli, ale podczas jednego przejazdu wnosić do gleby nawozy mineralne, wysiewać nasiona roślin uprawnych takich jak rzepak, rośliny strączkowe, kukurydza, soja, słonecznik, len, mak, konopie, a także wszystkie rośliny zbożowe. Dodatkowo można aplikować mikrogranulaty , niektóre środki ochrony roślin lub nasiona międzyplonu.

Technologia Mzuri Pro-Til stosowana regularnie uruchamia

spiralę korzystnych zmian właściwości gleby:

01
Wzrost liczby dżdżownic. Duża ilość resztek roślinnych i minimalne oddziaływanie na glebę, spulchnianie wąskich pasów bez odwracania i intensywnego mieszania, sprzyjają obecności dżdżownic. Drążą one pionowe i poziome korytarze tworzą duże przestwory niekapilarne odprowadzające nadmiar wody, napowietrzają glebę.
02
Bioróżnorodność i ochrona środowiska. Technologia Mzuri Pro-Til prowadzi do prostych, ale kluczowych zależności: agregat Mzuri – materia organiczna – trwała struktura gruzełkowata – ograniczone straty wody – dostateczna ilość powietrza – różnorodność mikroorganizmów – dżdżownice – duża aktywność organizmów – ograniczone występowanie patogenów – możliwość redukcji stosowania środków ochrony roślin.
03
Ograniczone straty wody. Brak odwracania gleby, spulchnianie ograniczone do max. 1/3 powierzchni pola i mulczowanie lub bardzo płytkie spulchnianie po zbiorze przedplonu redukują parowanie wody. Mulcz, próchnica, trwała struktura gruzełkowata, aktywność dużej liczby dżdżownic zmniejszają spływ powierzchniowy i erozję. Zwiększają za to retencję wody – zatrzymywanie, a jednocześnie odpowiadają za odprowadzenie jej nadmiaru w głąb gleby, aby weszło w to miejsce powietrze.
04
Materia organiczna i struktura gleby. Pośrednim efektem wzrostu zawartości materii organicznej, w tym próchnicy oraz aktywności dżdżownic jest struktura gruzełkowata. Trwała struktura gleby to gwarant optymalnych warunków wodno–powietrznych, korzystnych warunków do wzrostu korzeni roślin, aktywnego życia mikrobiologicznego, równowagi przemian rozkładu i syntezy, obiegu składników pokarmowych, braku skorupy i warstw nadmiernie zagęszczonych, ograniczonej erozji wodnej i wietrznej.
05
Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Dzięki jednemu przejazdowi maszyny w technologii Mzuri Pro-Til następuje redukcja nakładów paliwa nawet o ponad 50l/ha, a każdy litr zużytego oleju napędowego emituje około 2,5 - 3,0 kg CO2. Gdyby w Polsce na 10% powierzchni zasiewów stosować tę technologię, to roczna emisja dwutlenku węgla do atmosfery zmniejszyłaby się o ponad 100 tys. ton.
06
Zwiększona produkcyjność gleby. Korzystne właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby będące efektem używania narzędzi Mzuri oraz technologii Pro-Til powodują, że rośliny rosnące w rzędach o szerokiej rozstawie są zdrowe o silnym pokroju. Do dużych blaszek liściowych docierają promienie słoneczne nawet w zwartym łanie. Głęboki, rozbudowany system korzeniowy czerpie z zasobnej i wilgotnej gleby.