Żyzność gleby

Żyzność gleby jest to jej zdolność do zaspokajania potrzeb roślin dzięki swym naturalnym i nabytym właściwościom: fizycznym, chemicznym, biologicznym i biochemicznym. Podstawowymi elementami niezbędnymi roślinom do wydania wysokich i dobrych jakościowo plonów, są składniki pokarmowe, woda, powietrze, ciepło. Kluczową rolę w kształtowaniu żyzności gleby odgrywa jej zasobność, czyli zawartość składników mineralnych. Zasobność gleby kształtowana jest głównie przez nawożenie.

Racjonalne nawożenie, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, powinno bilansować potrzeby pokarmowe roślin w poszczególnych ich fazach rozwojowych, nie tworzyć wysokich rezerw składników pokarmowych w glebie i być bezpieczne dla środowiska. Pozorna sprzeczność polega jednak na tym, że to, co jest pożądane z punktu widzenia ekologicznego, często bywa trudne do zaakceptowania z punktu widzenia ekonomicznego. Na przeciw tym oczekiwaniom wychodzi Centrum Badawczo-Rozwojowe z badaniami i pracami w zakresie formulacji mikrogranulatów nawozów startowych. Startowe nawożenie zlokalizowane pozwala lepiej ukorzeniać się roślinom, zwiększa wykorzystanie składników z podstawowych nawozów mineralnych, ogranicza ich straty, pozwala zmniejszyć dawki. Korzyści te są zwielokrotnione po użyciu mikrogranulatu, czyli granul o średnicy mniejszej niż 1 mm. Wówczas z relatywnie małą dawką dozowana jest w strefę korzeniową bardzo duża liczba mikrogranul (około miliona w 1 kg nawozu), co pozwala na ich obecność w bezpośrednim sąsiedztwie rozwijającego się systemu korzeniowego. Jednocześnie mała dawka masy nawozu eliminuje ryzyko wzrostu stężenia roztworu glebowego i zasolenia gleby.

W Centrum Badawczo-Rozwojowym formułowane są mikrogranulaty nawozów startowych dedykowane do uprawy różnych gatunków roślin. Trwają również zaawansowane prace nad wzbogaceniem tych nawozów o składniki:

01
zmieniające właściwości gleby w strefie korzeniowej roślin, zwiększające wykorzystanie składników pokarmowych
02
stymulujące wzrost siewek roślin
03
zwiększające żyzność gleby, w tym dostępność wody, w obrębie systemu korzeniowego młodych roślin.